สกร.จัดประชุมชี้แจงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 2 รอบ และการบริหารงานบุคคล สร้างความเข้าใจผู้บริหาร สกร.เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด

4 ธันวาคม 2566 นายสม

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สกร.อำเภอแม่สอด

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สกร.อำเภอท่าสองยาง

ประกาศผลการสอบคัดเลื

Read more

พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใช้งานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budget) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ธันวาคม 2566 เวลา

Read more

ซักซ้อมจัดทำแผนงาน งบประมาณ และการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 ธันวาคม 2566 เวลา

Read more

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1 ธันวาคม 2566 เวลา

Read more