30 เม.ย. 2563 การคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 เม.ย. 2563 การเปิดรับสมัครสมชิก ช.พ.ค.  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศการใช้อุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรม ปี 65  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 เม.ย. 2563 ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 เม.ย. 2563 ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษากศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 เม.ย. 2563 รายงานการไปราชการประจำเดือนเมษายน 2563ของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 เม.ย. 2563 ขอข้อมูลแผนงานโครงการที่เี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันครอบครัว  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 เม.ย. 2563 มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย โหลดที่เว็ปไซต์หัวข้อ Do  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 เม.ย. 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (รอบที่๒)  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 เม.ย. 2563 การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ1/63  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 เม.ย. 2563 การคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนพระราชทาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 เม.ย. 2563 ทดสอบระบบ : คู่มือ\แนวทางปฏิบัติทุกตำแหนง  ผู้ดูแลระบบ รับ
28 เม.ย. 2563 ทดสอบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 การรับมอบคมพิวเตอร์ตามแผนแจกจ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมการจัดทำแบบทดสอบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรในงานสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวพื้นฐานในการจัดการศึกษาฯคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 ชี้แจงการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเกินวงเงินฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ส.ค. 2562 การจัดทำแผนการบริหารงาน การรายงานการไปราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม(วังเจ้า/ท่าสองยางส่งแล้ว)  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 รายงานสถิติสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 การตอบแบบสอบถามความต้องการด้านอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ส.ค. 2562 การมอบหมายภารกิจการจัดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ส.ค. 2562 ขอข้อมูลประกอบการจัดทำนิทรรศการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 62  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 การประชุมครูแกนนำและวิทยากรหลักเพื่อทบทวนกระบวนการฝึกอบรมและปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมครูโครงการส่งเสริมแ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ปี2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมโครงการอบรมแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2562 ตอบแบบสำรวขสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
21 ส.ค. 2562 แจ้งสถานศึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการปัจจัยพื้นฐานของศศช แม่ฟ้าหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการลวงฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมพัมนาทักษะการฟัง-พูด  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด อนุมัติให้ไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการรักษาการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา รับ
16 ส.ค. 2562 การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 คู่มือการวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯปลูกต้นไม้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
15 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือให้พนักงานจ้างเหมาบริการเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
15 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำพระราโชบาย .10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำพระราโชบาย .10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา"  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 การนิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้ง1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ/สนามสอบ และรับอุปกรณ์จักสอบ n-net  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๙  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
13 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
13 ส.ค. 2562 ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2562 เชิญร่วมจัดนิทรรศการโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 คำสั่งดำเนินการสอบ 1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 คำสั่งดำเนินการสอบ N-NET / เทียบระดับ 1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 กำหนดการเพิ่มเติม 12 สิงหาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2562 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี2564  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ให้ข้าราชการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ส.ค. 2562 การนิเทศติดตามโครงการทุน  กลุ่มอำนวยการ รับ