16 ส.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการลวงฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมพัมนาทักษะการฟัง-พูด  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด อนุมัติให้ไปราชการและแต่งตั้งข้าราชการรักษาการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา รับ
16 ส.ค. 2562 การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ส.ค. 2562 คู่มือการวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯปลูกต้นไม้  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
15 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือให้พนักงานจ้างเหมาบริการเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
15 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำพระราโชบาย .10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงาน "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำพระราโชบาย .10 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา"  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 การนิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้ง1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ส.ค. 2562 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการทุนฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์สอบ/สนามสอบ และรับอุปกรณ์จักสอบ n-net  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๙  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
13 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
13 ส.ค. 2562 ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ส.ค. 2562 เชิญร่วมจัดนิทรรศการโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 คำสั่งดำเนินการสอบ 1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 คำสั่งดำเนินการสอบ N-NET / เทียบระดับ 1/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ส.ค. 2562 กำหนดการเพิ่มเติม 12 สิงหาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ส.ค. 2562 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี2564  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ให้ข้าราชการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การนิเทศติดตามโครงการทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ส.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ส.ค. 2562 การนิเทศติดตามโครงการทุน  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ส.ค. 2562 การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ส.ค. 2562 จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ก.ค. 2562 เลื่อนประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ก.ค. 2562 การประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ E-Exam  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ก.ค. 2562 แจ้งงดการจัดสรรงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ก.ค. 2562 เร่งรัดการเบิกเงินงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ก.ค. 2562 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ก.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา กศน.เข้าร่วมโครงการฯ และขอผู้บริหารลงนร่วมMOU  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ก.ค. 2562 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ก.ค. 2562 เชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ก.ค. 2562 เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
24 ก.ค. 2562 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใสสะอาดของสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2562 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ก.ค. 2562 สำรวจข้อมูลพนักงานราชการ (หนังสือส่ง)  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ก.ค. 2562 สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ศศช  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ก.ค. 2562 สำรวจข้อมูลพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ก.ค. 2562 การจัดทำแผนบริหารงานและการรายงานผลการบริหาร การนิเทศ และการไปราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ค. 2562 การจัดงานเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ก.ค. 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายงจ่ายประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ค. 2562 ทวงหลักฐานลูกหนี้เงินยืมค้างชำระ  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ค. 2562 เชิญร่วมติดตามโครงการ กพด.  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ค. 2562 ขอตวามอนุเคราะห์จัดสถานที่พักแรมวิทยากร  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ค. 2562 การรับวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการขยายผลการส่งเสริมฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ก.ค. 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2562 ผลพิจารณาคัดเลือก ศศช.ตามพระราชดำริ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปีงปม.62  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2562 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ก.ค. 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการทุนการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ค. 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบอุดหนุน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ก.ค. 2562 แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ก.ค. 2562 แจ้งเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาห้องสมุดฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ก.ค. 2562 แจ้งขอผูกพันงบประมาณ และส่งคืนเงินงบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ก.ค. 2562 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลทรัพยากรเพื่อการระดมสรรพกำลังด้านการอำนวยความสะสวก  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ก.ค. 2562 การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ