18 ต.ค. 2562 ขอข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจัดทำสมุดบันทึก และทำเนียบผู้บริการ กศน. ประจำปี 2563  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ต.ค. 2562 แบบรายงาน (ขอให้ใช้แบบรายงานผลการดำเนินการพื้นที่ชายแดนอันนี้ค่ะ )  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ต.ค. 2562 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ต.ค. 2562 การจัดซื้อเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2562 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2562 ส่งแผนสั่งซื้อสินค้าจากร้านภูฟ้า ปี 2563  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2562 ขอเชิญประชุมรับทราบการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงบประจำปี63  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2562 โครงการครูรักษ์ถิ่น  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล GPAX  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ปีงบประมาณ 2562 รอบ2  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2562 รา่ยงานผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2562 ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2562 การดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ต.ค. 2562 แจ้งให้ครูที่เป็นนิสิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย - เมียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ต.ค. 2562 ชอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศลฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ต.ค. 2562 แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมวันที่ 13ตุลาคม 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 การรับสมัครนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 การรายงานผลการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 การดำเนินงานจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 การายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 จากระบบ dmis  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ต.ค. 2562 แจ้งสถานศึกษาดำเนินการส่งตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ต.ค. 2562 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ จากระบบ DMIS  ผู้ดูแลระบบ รับ
07 ต.ค. 2562 การจัดตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด แจ้งบุคลากรให้มาร่วมประชุม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา รับ
07 ต.ค. 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ต.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2562 การส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ต.ค. 2562 ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็น เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ต.ค. 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิถีชุมชน บ้านมีชีวิต  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ต.ค. 2562 ให้สับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 ต.ค. 2562 แจ้งการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลัง  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ก.ย. 2562 รายงานไปราชการประจำเดือนกันยายน 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2562 เชิญประชุมประจำเดือนกันยายน ึครั้งที่9/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2562 แจ้งบุคลากรให้มาราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2562 รายงานการตรวจสอบพัสดุระจำปีงบประมาณ 62  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณสำหรับำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ก.ย. 2562 นโยบายการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรา  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ก.ย. 2562 ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกดิจิทัล  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ย. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ก.ย. 2562 ขอเชิญร่วมสัมมนาถอดบทเรียนการบูรณาการความร่วมมืือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ก.ย. 2562 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่๒  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ก.ย. 2562 การดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ก.ย. 2562 ตารางสอบรายวิชาเลือก  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ก.ย. 2562 ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรม "ข้าราชการดีศรีแผ่นดิน"  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ย. 2562 การจัดทำคำของบป.รายจ่ายประจำปี 2562 งบลงทืุน ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุด  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.ย. 2562 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 ก.ย. 2562 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 การรับมอบคมพิวเตอร์ตามแผนแจกจ่ายคอมพิวเตอร์ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูดีเด่น รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ก.ย. 2562 ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมการจัดทำแบบทดสอบวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรในงานสัมมนาผลการดำเนินงานจัดการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวพื้นฐานในการจัดการศึกษาฯคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ส.ค. 2562 ชี้แจงการใช้เงินรายได้สถานศึกษาเกินวงเงินฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ส.ค. 2562 การจัดทำแผนการบริหารงาน การรายงานการไปราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม(วังเจ้า/ท่าสองยางส่งแล้ว)  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 รายงานสถิติสอบธรรมสนามหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ส.ค. 2562 การตอบแบบสอบถามความต้องการด้านอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมประจำเดือนสิงหาคม  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ส.ค. 2562 การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ส.ค. 2562 การมอบหมายภารกิจการจัดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ส.ค. 2562 ขอข้อมูลประกอบการจัดทำนิทรรศการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 62  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 การประชุมครูแกนนำและวิทยากรหลักเพื่อทบทวนกระบวนการฝึกอบรมและปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมครูโครงการส่งเสริมแ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ส.ค. 2562 ขอเชิญเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ปี2562  กลุ่มอำนวยการ รับ