28 ม.ค. 2563 การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนวทางการจัดการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ม.ค. 2563 การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหน้าเว็ป)  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 ม.ค. 2563 คำสั่งแก้ไข (n-net) กศน.อำเภอเมืองตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ม.ค. 2563 แบบติดตามและสำรวจการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ม.ค. 2563 เชิญวิทยากร  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ม.ค. 2563 การรายงานไปราชการ และการจัดทำแผนการบริหารงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการสูนย์สอบ /สนามสอบ n-net  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ม.ค. 2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ n-net 2/2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 ม.ค. 2563 เร่งรัดติดตามการดำเนินจัดกิจกรรมและการใช้งบประมาณ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ส่งไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ด่วนที่สุดที่ ศธ 0210.32(สค)/179 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ส่งไฟล์ สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.32(สค)/179 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณตามแผนแม่บทโครงการหลวง ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 การแข่งขันทักษะเด็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 การสำรวจรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้อบรมออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ขอให้ำเนินการชั้แจงการยิมเงินรายได้สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 จัดส่งเอิกสารการจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกล  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ขออนุญาตเข้าพื้นที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ม.ค. 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มโครงการสร้างป่าฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ม.ค. 2563 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตามคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอออล์  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 ม.ค. 2563 ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ม.ค. 2563 เชิญอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมโครงการฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ม.ค. 2563 ขอความอนุเคราะตอบแบบสำรวจความต้องการของครู กศน. ในการฝึกอบรมภาษาจีน  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ม.ค. 2563 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 และจัดทำแผน  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ม.ค. 2563 ขอเชิญร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ม.ค. 2563 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนอเทศ เครื่่องมือนิเทศ ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ม.ค. 2563 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ม.ค. 2563 การดำเนิโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ม.ค. 2563 เกณฑ์การประเมินมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ม.ค. 2563 ทบทวนผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนยืฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ม.ค. 2563 การรายงานผลการดำเนินงานจัด กศน.สำหรับคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 ม.ค. 2563 การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการ " ศคส.ศึกษาธิการส่งความสุข"  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ รับ
09 ม.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก กัญชาและกัญชงศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ รับ
08 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 เชิญอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปพลางก่อน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าในสถานีจำหน่ายน้ำมัน pt  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ กพด.  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 ม.ค. 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ กพด.  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ม.ค. 2563 การพระราชทานความช่วยเหลือสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ม.ค. 2563 ข้อมูลประชากรนอกระบบการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ม.ค. 2563 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการสูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ม.ค. 2563 แต้งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบและการจัดการข้อมูลในระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ธ.ค. 2562 แจ้งเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 ธ.ค. 2562 เชิญประชุมประจำเดือนมกราคม  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ธ.ค. 2562 การดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูง  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ธ.ค. 2562 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ธ.ค. 2562 รายงานการดำเนินงานประเมินระดับการรู้หนังสือ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ รับ
23 ธ.ค. 2562 แจ้งการย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด โครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ รับ
19 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุดคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศ รับ
16 ธ.ค. 2562 ขอเชิญร่วมงานและจัดนิทรรศการ วันคนพิการสากล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ธ.ค. 2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ธ.ค. 2562 ขอเชิญอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ธ.ค. 2562 ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 ธ.ค. 2562 ขออนุญาตให้บุคลากรร่วมรับเสด็จฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ