28 เม.ย. 2563 ทดสอบระบบ : คู่มือ\แนวทางปฏิบัติทุกตำแหนง  กศน.อำเภอเมืองตาก รับ
09 ก.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
30 ส.ค. 2562 ส่งการของบประมาณเงินอุดหนุนคนพิการ 2563  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ส.ค. 2562 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 ส.ค. 2562 ส่งสรุปขอผูกพันงบประมาณและส่งคืนเงินงบประมาณ2562  กศน.อำเภอพบพระ รับ
24 ก.ค. 2562 ขอปรับแผนการใช้เงินฯงบอุหนุน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
24 ก.ค. 2562 ครูศรช. ลาออกและขออัตราใหม่ทดแทน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
04 ก.ค. 2562 รายงานคืนเงินเหลือจ่าย ปี62 (งบรายจ่ายอื่น)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
05 ม.ค. 2523 ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ (งบ กศ.ต่อเนื่อง/ส่งเสริมฯ)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 เม.ย. 2562 ขออัตรากำลังบุคลากรเพิ่มเติม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 ส่งสรุปผลการดำเนินงานและงบประมาณครึ่งปีแรก  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมผลการนิเทศ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 เม.ย. 2562 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
10 เม.ย. 2562 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
18 มี.ค. 2562 ส่งแผนปฏิบัติการเชิงรุกห้วงพระราชพิธีราชาภิเษกและรายงานผลการดำเนินงาน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
22 ก.พ. 2562 ส่งข้อมูลกิจกรรม ปี 2561  กศน.อำเภอพบพระ รับ
22 ก.พ. 2562 ส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รอบ3/2561  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 ธ.ค. 2561 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณประจำปี 2562 (กิจกรรมจัดการเรียนการสอน)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
25 ธ.ค. 2561 ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
24 ธ.ค. 2561 ขอปรับแผนการใช้เงินงบประมาณ 62  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 พ.ย. 2561 เพิ่มเติม โครงการภาษาเสริมสร้างประชาธิปไตยฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทีกะเป่อ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 พ.ย. 2561 ขออนุญาตจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทีกะเป่อ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 พ.ย. 2561 เพิ่มเติม โครงการภาษาอังกฤษฯ ณ ร่มเกล้าสหมิตร  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 พ.ย. 2561 ขออนุญาตจัดโครงการฯภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ หอประชุมบ้านร่มเกล้าสหมิตร  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 พ.ย. 2561 ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562 (งบอุดหนุน)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 พ.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
09 พ.ย. 2561 ส่งแผนการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ต.ค. 2561 ครูผู้สอนคนพิการขอลาออกและขออัตราใหม่ทดแทน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จ (โครงการดิจิทัลฯ)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
08 ส.ค. 2561 เอกสารประกอบการยืมเงิน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
08 ส.ค. 2561 ประกอบการยืมเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
08 ส.ค. 2561 แก้ไขขออนุญาตไปราชการ(อ.สุภวรรณ)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
03 ส.ค. 2561 ขอยืมเงินงบประมาณ 9548.- บาท เพิ่มเติม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
03 ส.ค. 2561 ขอยืมเงินงบประมาณ 9548.- บาท  กศน.อำเภอพบพระ รับ
02 ส.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
31 ก.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 มิ.ย. 2561 ส่ง อ.สุภวรรณ -บันทึกข้อไปราชการเพิ่มเติม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
27 มิ.ย. 2561 แก้ไขแผนขอใช้เงิน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 มิ.ย. 2561 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 มิ.ย. 2561 สำรวจความต้องการการขอรับสนับสนุนปัจจัยการผลิต  กศน.อำเภอพบพระ รับ
25 มิ.ย. 2561 ส่ง ปร.4 ปร.5 ปรับปรุง ศศช.บ้านผากะเจ้อ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
10 พ.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 เม.ย. 2561 ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าสาธารณูฯ ค่าไฟฟ้า ห้องสมุดฯ (ฝากให้พี่ประยูร)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 เม.ย. 2561 ส่งหลักฐานเบิกเงินค่าสาธารณูฯ อินเตอร์เน็ต กศน.ตำบล (ฝากให้พี่ประยูร)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 เม.ย. 2561 ขอเชิญเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชการและมอบวุฒิบัตร  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
19 เม.ย. 2561 ส่งข้อมูลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นที่สุด  กศน.อำเภอพบพระ รับ
05 เม.ย. 2561 การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
29 มี.ค. 2561 ขออนุญาตไปราชการ2-5 เมษายน 2561  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ก.พ. 2561 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
29 ธ.ค. 2560 แจ้งการจัดสอนเสริม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ธ.ค. 2560 แจ้งการจัดการเรียนการสอนเสริมฯ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ธ.ค. 2560 แจ้งจัดกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (สอนโดย ครูอาสาฯ ไม่เบิกค่าใช้จ่าย)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
29 ธ.ค. 2560 แจ้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
28 ธ.ค. 2560 แจ้งจัดกลุ่มสนใจ (สอนโดยครูอาสาสมัครฯ และไม่เบิกค่าใช้จ่ายใดๆ)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ธ.ค. 2560 ยืมเงินโครงการทำความดี เพิ่มเติม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ธ.ค. 2560 ขอยืมเงิน 5 มค. 61  กศน.อำเภอพบพระ รับ
25 ธ.ค. 2560 แผนขอใช้งบพัฒนาสังคม ฯ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
25 ธ.ค. 2560 รายงานการประดับธงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราขดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
22 ธ.ค. 2560 แจ้งการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
20 ธ.ค. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราขดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
13 ธ.ค. 2560 การดำเนินกิจกรรมการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยมืออาชีพและกรรมการศุนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
27 พ.ย. 2560 แจ้งครูอาสาสมัครฯลาออกและขออัตราใหม่ทดแทน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 พ.ย. 2560 แจ้งบรรณารักษ์ไม่มาปฏิบัติงานและขออัตราใหม่ทดแทน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
15 พ.ย. 2560 รายงานการสำรวจโครงการดูแลผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
13 พ.ย. 2560 ส่งรายชื่อบุคลากรแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
13 พ.ย. 2560 ส่งรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560(อ.รสสิริ)  กศน.อำเภอสามเงา รับ
09 พ.ย. 2560 ขอส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฝากส่ง อ.มาลิสา)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
25 ต.ค. 2560 ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภอพบพระ รับ
19 ต.ค. 2560 สำรวจรายงานข้อมูลลูกเสือ กศน.อำเภอแม่สอด  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
11 ต.ค. 2560 รายงานปลูกต้นไม้อำเภอเมืองตาก  กศน.อำเภอเมืองตาก รับ
10 ต.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
10 ต.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
26 ก.ย. 2560 ส่งบัญชีมอบหมายงานครู  กศน.อำเภอเมืองตาก รับ
18 ก.ย. 2560 ขออนุญาตไปราชการและแต่งตั้งรักษาการ  กศน.อำเภอพบพระ รับ
18 ก.ย. 2560 ขอส่งแบบตอบรับ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการจักกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
13 ก.ย. 2560 ส่งข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏฺิบัติงานของบุคลากร  กศน.อำเภอพบพระ รับ
11 ก.ย. 2560 ไปราชการผอ.ภาณุ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
04 ก.ย. 2560 ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรฯ เพื่อขอรับวิทยฐานะ  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
04 ก.ย. 2560 ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรฯ เพื่อขอรับวิทยฐานะ  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
04 ก.ย. 2560 ส่งแบบเสนอรับการประเมิน (ฝากให้น้องนุ้ย)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
24 ส.ค. 2560 ฺBack up itw51 ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.บ้านตาก  กศน.อำเภอบ้านตาก รับ
23 ส.ค. 2560 ส่งตอบรับการจัดส่งสื่อภาษาอังกฤษ English Discoveries  กศน.อำเภอพบพระ รับ
23 ส.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม  กศน.อำเภอพบพระ รับ
21 ส.ค. 2560 ส่งรายละเอียดการจัดทำคำขอ งปม.(ค่าซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน)  กศน.อำเภอพบพระ รับ
04 ส.ค. 2560 ยืมเงินงบประมาณ ไปลำปางรุ่น 5  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
04 ส.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ( ฝากให้พี่อ้อย รัชนีกร )  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
04 ส.ค. 2560 ขออนุญาตไปราชการและบุคลากรรักษาการในตำแหน่ง  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
04 ส.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงลประมาณ (เพิ่มไฟล์ไม่ได้ ไฟล์ส่งเข้าไลน์นะครับ)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
04 ส.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงินงลประมาณ (เพิ่มไฟล์ไม่ได้ ไฟล์ส่งเข้าไลน์นะครับ)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 ก.ค. 2560 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบN-NET(กศน.อำเภอวังเจ้า)  กศน.อำเภอวังเจ้า รับ
17 ก.ค. 2560 ตอบรับการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิชาการ Stem Education  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
07 ก.ค. 2560 รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
06 ก.ค. 2560 ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมถวายสักการะพระบรมศพและชมนิทรรศการ  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
06 ก.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  กศน.อำเภอแม่สอด รับ
09 มิ.ย. 2560 ส่งแบบสรุปแผนงาน/โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กศน.อำเภอวังเจ้า รับ
02 มิ.ย. 2560 ยืมเงินโครงการอบรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่าสองยางแก้ไข  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
31 พ.ค. 2560 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงิน ฯ  กศน.อำเภอวังเจ้า รับ
26 พ.ค. 2560 แจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
20 เม.ย. 2560 แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นพิธีกรต้นแบบ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
10 เม.ย. 2560 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 กศน.อำเภออุ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ